İdare Hukuku Test Soruları

1) 1982 Anayasasının yürürlükteki şekline göre Anayasa Mahkemesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasa Mahkemesi üyelerinin üçü TBMM, ondördü Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Cumhurbaşkanı seçeceği ordört üyeden ancak dördünü doğrudan doğruya seçebilmektedir.

b) 12 Eylül 2010 tarihli halkoylaması onaylanan anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesinde Sayıştaydan gelen üye sayısı birden ikiye çıkarılmıştır.

c) Anayasa Mahkemesinin bir üyesi Baro Başkanlarının göstereceği üç aday arasından TBMM tarafından seçilmektedir.

d) Anayasa Mahkemesi üyeleri, ne zaman seçilmiş olurlarsa olsunlar, kendileri istedikçe, 65 yaşını dolduruncaya (emekli oluncaya) kadar görevde kalırlar.

e) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanır.

 

2)“Malum olaki yedi mülûkâneme vediai cenabı bârî olan kâffei sunufi tebaî şahanemin her cihetle temamii husuli saadeti hâli akdemi efkârı hayriyet disarı padişahanem olarak… memaliki mahrusai şahanemde bulunan hristiyan ve sair tebai gayri müslime cemaatlerine ecdadı izamım taraflarından verilmiş ve sinini ahirede ita ve ihsan kılınmış olan bilcümle imtiyazat ve muafiyatı ruhaniye bu kere dahi takrir ve ibka kılınıp…”

Yukarıdaki paragraf  aşağıdaki hangi belgeden alınmıştır?

a) Sened-i İttfak

b) Tanzimat Fermanı

c) Islahat Fermanı

d) Kanun-u Esasi

e) Kanun-u Esaside yapılan ikinci meşrutiyet dönemi değişikliklerinde.

 

 

3) Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Milli egemenlik ilkesi ilk defa 1921 Anayasası tarafından ilân edilmiştir.

b) 1921 Anayasasının ilk şekli, icra vekilleri heyetinin bir bütün olarak meclise karşı sorumlu olduğunu öngörmektedir.

c) 1921 Anayasasının ilk şekline göre, Büyük millet Meclisi, sadece yasama yetkisine değil, aynı zamanda yürütme yetkisine de sahipti.

d) Hilafet, 1921 Anayasa döneminde ilga edilmiştir.

e) 1924 Anayasasına göre başvekil, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis üyeleri arasında tayin edilirdi. Diğer vekiller ise, Başvekil tarafından Meclis üyeleri arasında seçilerek hepsi Cumhurbaşkanının tasdiki ile Meclise arzolunurdu.

 

 

4) Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) 1961 Anayasasının değiştirilebilmesi için değişiklik teklifinin Millet Meclisi tarafından üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi yeterliydi.

b) 1961 Anayasasına göre anayasa değişiklikleri üzerinde Cumhurbaşkanına zorlaştırıcı veya geciktirici bir veto yetkisi tanınmamıştır.

c) 1961 Anayasasına göre anayasa değişikliklerinin referanduma sunulması ihtimali yoktu.

d) 1924 Anayasası döneminde tek turlu listeli çoğunluk seçim sistemi kullanılıyordu.

e) 1924 Anayasasının “çoğunlukçu demokrasi” anlayışını benimsediği kabul edilmektedir

 

 

5) 1982 Anayasasına göre, eşitlik ilkesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Eşitlik ilkesi, Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmış bir temel ilkedir.

b) Eşitlik ilkesi, 1982 Anayasasında, bulunduğu yer itibarıyla temel hak ve hürriyet olarak değil, devlet yönetimine hâkim olan bir temel ilke olarak düzenlenmiştir.

c) Anayasamızın eşitlik ilkesi düzenlendiği maddede, bu ilkenin muhatapları arasında özel kişiler de sayılmıştır.

d) Mutlak eşitliğe geometrik eşitlik de denir.

e) Anayasamıza göre cinsiyet konusunda mutlak bir ayrımcılık yapılması yasağı vardır. Diğer alanlarda yapılabilse de cinsiyet konusunda pozitif ayrımcılık yapılamaz.

 

 

6) 1982 Anayasası göre temel hak ve hürriyetler konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur?

a) Yabancıların temel hak ve hürriyetleri de, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması şartlarına tâbidir.

b) Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamamasına ilişkin hüküm, hukukumuza ilk defa 1982 Anayasa ile girmiştir.

c) Sınırlamada demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk şartı, ilk defa 1982 Anayasasında 2001 yılında yapılan değişiklikler ile girmiştir.

d) Sınırlama amacını gerçekleştirmek için en yumuşak sınırlama aracının seçilmesine oranlılık ilkesi denir.

e) Anayasamızda ilgili maddesinde ayrıca sınırlama sebebi belirtilmemiş bazı temel hak ve hürriyetler vardır.

 

 

7) Temel hak ve hürriyetler ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Angarya yasağı ilk defa 1876 Anayasa tarafından öngörülmüştür.

b) Yakalanan veya tutuklanan kişi, en yakın mahkemeye gönderilmesi için gereken süre hariç, bireysel suçlarda en geç 48 saat içinde, toplu suçlarda engeç dört gün içinde hâkim önüne çıkartılır.

c) Kişisel verilerin korunması hakkı anayasal düzeyde ilk defa 12 Eylül 2010 tarihli halkoylaması ile onaylanan anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir.

d) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak askerlik sebebi, vergi borcu ve suç soruşturması sebebiyle sınırlanabilir.

e) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak isteyen kişiler, bunun yapılacağı yerin valiliğine veya kaymakamlığına, toplantı veya gösterinin yapılacağını en az 48 saat önceden bildirmeleri gerekir.

 

 

8) Seçimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasaya göre zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi suçlarla mahkûm olmuş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

b) Anayasaya göre kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş kişiler, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

c) Tutukluluk hâli hangi suçtan olursa olsun, milletvekili adayı olmaya engel değildir.

d) Seçilme yeterliliğine sahip olup da, istifa etmeden aday olamayan personelin, istifa dilekçelerini seçimlerin başlangıcından en az bir ay önce en yakın amirlerine vermek zorundadırlar.

e) Meclisin erken seçim kararı almasıyla, erken seçimin yapılacağı tarih arasında en az belirli bir günün olmasına öngören bir hüküm Anayasamızda yoktur.

 

 

9) Mahallî idare seçimleri (yerel seçimler) konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasamıza göre mahallî idare seçimleri dört yılda bir yapılır. Ancak milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahallî idare seçimleri milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.

b) İl genel meclisi ve belediye meclisi seçimlerinde onda birlik baraj uygulamalı d’Hontd formüllü nispî temsil seçim sistemi uygulanır.

c) Belediye başkanı seçimlerinde tek turlu çoğunluk sistemi uygulanır.

d) Köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde tek turlu çoğunluk sistemi uygulanır.

e) Köy ve mahalle veya mahalle muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğine adaylık usûlü yoktur.

 

 

10) Milletvekillerinin hukukî statüsü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yasama sorumsuzluğuna “kürsü sorumsuzluğu” da denir.

b) Yasama sorumsuzluğundan milletvekili olmayan bakanlar da yararlanır.

c) Meclis çalışmaları sırasında söylediği sözlerden dolayı, milletvekiline karşı ne hukuk davası, ne ceza davası açılabilir.

d) Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun durumu tespit eden raporu üzerine TBMM Genel Kurulu örneğin 250 kabul ve 150 ret oyuyla karar verebilir.

e) Milletvekilliğinin düşmesi yolunda TBMM Genel Kurulunun aldığı karar, bir parlamento kararıdır. Bu karara kararına karşı, kararının alındığı günden itibaren 60 gün içinde ilgili milletvekili veya diğer bir milletvekili Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

 

 

11) Yasama dokunulmazlığı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Eğer milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş 14 aylık hapis cezasını içeren kesinleşmiş bir ceza hükmü varsa, bu hükmün infazı,  üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.

b) TBMM genel kurulu, bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığını açık oylama ile ve kaldırılma istemi konusunda 240 kabul, 200 ret ve 20 çekimser oyla karar verebilir.

c) Bir milletvekilinin dokunulmazlığı hangi suç ile ilgili olarak kaldırılmış ise, sadece o suç ile ilgili olarak yargılanabilir; diğer bir suçu için milletvekilinin dokunulmazlığının ayrıca kaldırılması gerekir.

d) Belirli bir suçtan dolayı, yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, tekrar seçilirse, yasama dokunulmazlığını tekrar kazanır. Bu milletvekilinin bu suçtan dolayı tekrar yargılanabilmesi için yasama dokunulmazlığının tekrar kaldırılması gerekir.

e) Yasama dokunulmazlığı yargı organları tarafından re’sen dikkate alınır.

 

 

12) TBMM’nin iç yapısı ve çalışma düzeni hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İçtütüzüğün temelinde parlâmentonun usulî bağımsızlığı ilkesi yatar.

b) TBMM içtüzüğü Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanmaz.

c) TBMM Başkanlığı için bir yasama döneminde iki defa seçim yapılır. Seçilenlerden her birinin görev süresi iki yıldır.

d) TBMM Başkan ve başkan vekilleri de bir milletvekilidir ve arzu ediyorlarsa kanun teklifi verebilirler.

e) TBMM Başkanı ve başkanvekilleri, o günkü birleşime başkanlık etmiyorlarsa, meclis tartışmalarına katılabilirler.

 

 

13) TBMM’de toplantı ve karar yetersayısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur?

a) TBMM 240 milletvekili ile toplanmış ve ayrıca özel bir karar yetersayısının öngörülmediği bir konuda verilen bir önerge hakkında yapılan oyalamada 130 kabul ve 110 ret oyu çıkmış ise söz konusu önerge kabul edilmiş sayılır.

b) TBMM 300 milletvekili ile toplanmış ve ayrıca özel bir karar yetersayısının öngörülmediği bir konuda verilen bir önerge hakkında yapılan oyalamada 150 kabul ve 140 ret ve 10 çekimser oy çıkmış ise söz konusu önerge kabul edilmiş sayılır.

c) Bir bakanın Yüce Divana sevki konusunda yapılan oylamada, 270 kabul, 240 ret, 20 çekimser oyu çıkmış ise, bakanın Yüce Divana sevki reddedilmiş sayılır.

d) Gensoru önergesi verme, meclis araştırması isteminde bulunma, meclis soruşturması açılması isteminde bulunma, en az 20 milletvekilinin yapabileceği işler arasında yer alır.

e) TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağırılabilmesi için üye tamsayısının onda biri tutarında üyenin imzası gerekir.

 

 

14) Aşağıdakilerden hangisi bir parlamento kararı niteliğinde değildir? (bir parlâmento kararı ile yapılmaz?)

a) TBMM İçtüzüğü

b) Milletvekilliğinin düşmesi

c) Savaş ilanı

d) Olağanüstü hâl ilan kararının onaylanması

e) Kanun hükmünde kararnamelerin onaylanması

 

 

15) Cumhurbaşkanının kanunlar hakkında yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?

a) Cumhurbaşkanı yayımlanmasını uygun görmediği kanunları bir kez daha görüşülmek üzere, kendisine gelmesinden itibaren onbeş gün içinde TBMM’ye geri gönderebilir.

b) Cumhurbaşkanı bütçe kanunlarını geri gönderemez.

c) Cumhurbaşkanı bir kere daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderdiği kanunları Meclisi tekrar kabul edebilmesi için nitelikli bir çoğunluk şart değildir; üye tamsayısının salt çoğunluğu yeterlidir.

d) TBMM geri gönderilen kanunu aynen kabul etmiş ise, Cumhurbaşkanı bu kanunu tekrar geri gönderemez. Cumhurbaşkanı aynen kabul edilen kanunu kendisine gelmesinden itibaren on beş gün içinde Resmî Gazetede yayımlamak zorundadır.

e) Cumhurbaşkanı bir kanunu ister geriye gönderdikten sonra aynen kabul edilmesi üzerine, isterse geriye göndermeden Resmî Gazetede yayınlasın; Resmî Gazetede yayınlanan tüm kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir.

 

 

16) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Göreviyle ilgili bir suç işlediği iddia edilen bir milletvekili hakkında yapılması gereken şey, meclis soruşturmasıdır. Bu usûlün sonucunda bu milletvekili Yüce Divanda yargılanır.

b) Rüşvet aldığı iddia edilen bir bakan hakkında yapılması gereken şey, meclis soruşturmasıdır. Bu usûl sonucunda bakan yargılanacaksa, suçu işlediği yer ceza mahkemesinde yargılanır.

c) Kişisel suçlarıyla ilgili bir suçundan dolayı bir bakan hakkında yapılması gereken şey, meclis soruşturmasıdır. Bu usûl sonucunda bakan yargılanacaksa, suçu işlediği yer ceza mahkemesinde yargılanır.

d) Kişisel suçlarıyla ilgili bir suçundan dolayı bir bakan hakkında yapılması gereken şey, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıdır. Bu usûl sonucunda bakan yargılanacaksa, suçu işlediği yer ceza mahkemesinde yargılanır.

e) Hiçbiri

 

 

17) 1982 Anayasasının yürürlükteki şekline göre, Cumhurbaşkanı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Cumhurbaşkanı genel oyla seçilir. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü oylama yapılır. Bu oylamaya ilk oylamada en çok o almış iki aday katılır. Geçerli oyların çoğunluğunu almış olan aday seçilmiş olur.

b) İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde, ikinci oylama boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması durumunda, bu oylama referandum şeklinde yapılır.

c) Cumhurbaşkanının görevini sürekli olarak yapmasına engel olacak tarzda, iyileşmesi mümkün olmayan akıl hastalığına veya bir başka hastalığa yakalanması, komaya girmesi durumunda Cumhurbaşkanı makamı boşalır. Boşalma Yüksek Seçim Kurulu kararı ile tespit edilir. Boşalmayı takip eden 60 gün içinde yeni Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

d) Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanının bakanları atamak, Genelkurmay başkanını atamak, üniversite rektörlerini seçmek yetkilerini tek başına kullanamaz; Cumhurbaşkanı bu yetkilerini başka makamların teklifiyle kullanabilir.

e) Cumhurbaşkanının, kişisel suçlarından dolayı cezai sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanı bu tür suçlarından dolayı yasama dokunulmazlığı benzeri bir dokunulmazlıktan da yararlanmaz. Normal vatandaşlar gibi, suçu işlediği yer ceza mahkemesi tarafından yargılanabilir.

 

 

18) 1982 Anayasasının yürürlükteki şekline göre, yargı organına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun Yargıtay’dan gelen üyeleri, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği üçer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Aynı şekilde Danıştay’dan gelen üyeleri de, Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği üçer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

b) Anayasa Mahkemesi, Sayıştayı bir “mahkeme” olarak kabul etmemektedir.

c) Türkiye’de hâkimlik teminatı kapsamında düşünülebilecek bazı teminatlar yoktur.

d) Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.

e) HSYK kendi içinde üç daireye bölünerek çalışır.

 

 

19) 1982 Anayasasının 152’nci maddesinde öngörülen “on yıllık süre yasağı”na ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasa mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayınlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.

b) On yıllık süre sınırlaması, iptal davası sonucunda verilen kararları kapsamaz, sadece itiraz yolu sonucunda verilen kararları kapsar.

c) On yıllık süre yasağı kuralını, somut norm denetimi yolunda ilk derece mahkemesi dikkate alabileceği gibi, Anayasa Mahkemesi de ilk inceleme safhasında dikkate alabilir.

d) On yıllık süre yasağı kanunlar hakkında geçerli olduğu gibi, kanun hükmünde kararnameler hakkında da geçerlidir.

e) Hiçbiri

 

 

20) Anayasa değişikliği hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasa değişikliği teklifi TBMM Genel kurulunda iki defa görüşülür. İkinci görüşmeye birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz. İkinci görüşmede teklifin tümü hakkında görüşme açılamaz. İkinci görüşme, maddeler hakkında verilen değişiklik önergelerinin görüşülmesi ve oylanması ile teklifin tümünün oylanması olmak üzere iki aşamadan oluşur.

b) Anayasa değişikliği teklifinin kabulü için yapılan oylamanın “gizli oy” ile yapılması gerekir.

c) Onay usulünün belirlenmesinde teklifin hangi karar yetersayısıyla kabul edildiği hususu önemlidir. Cumhurbaşkanının onay yetkisin belirleme bakımından önemli olan ikinci tur görüşmelerin sonunda teklifin tümü hakkında yapılan oylamadır.

d) Anayasa Mahkemesinin 5 Temmuz 2007 tarih ve K.2007/68 sayılı kararına göre, Cumhurbaşkanının geri göndermesi üzerine TBMM’nin anayasa değişikliği teklifini aynen kabul edebilmesi için TBMM üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun (en az 367 oy) şart değildir. Yani Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen değişiklik teklifi, TBMM7inin üye tamsayısı beşte üç çoğunluğu ile de kabul edilebilir.

e) TBMM genel kurulunda 335 kabul 200 ret ve 10 çekimser oyla kabul edilen bir anayasa değişikliği teklifini Cumhurbaşkanı onaylayamaz. Cumhurbaşkanı böyle bir değişiklik teklifini, ya bir kez daha görüşmek üzere meclise geri göndermelidir, ya da geri göndermeyip halkoylaması sunmalıdır.

 

 

CEVAP ANAHTARI:

 1. D
 2. C
 3. B
 4. A
 5. B
 6. E
 7. D
 8. B
 9. A
 10. E
 11. A
 12. E
 13. C
 14. E
 15. C
 16. D
 17. C
 18. A
 19. D
 20. C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

8 − 5 =

%d blogcu bunu beğendi: