Hukuka Giriş Test-3

Hukuka Giriş

 

1) Hukuk kuraları ile diğer sosyal kurallar arasındaki benzerliklerin en yoğun olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomi kuralları
B) Eğitim kuralları
C) Görgü kuralları
D) Ahlak kuralları
E) Din kuralları

——————————————————————————–

2) Devletin, kişilerle olan ilişkilerinin kamu hukukuna dahil olabilmesi için “kamu kudreti” sıfatıyla bu ilişkiye katılması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukuna tabidir ?

A) Devletin personeli için terziye elbise diktirmesi
B) Devletin gerçek kişiye ait bir taşınmazı kiralaması
C) Devletin kömür tüccarından kömür satın alması
D) Devletin çocuk parkı yapmak için gerçek kişinin evini kamulaştırması
E) Devletin yemekhane ihtiyacı için manavdan sebze ve meyve alması

——————————————————————————–

3) Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülük ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına ne denir?

A) Genellik esası
B) Kanunilik esası
C) Değişkenlik esası
D) Serbestlik esası
E) Adalet esası

——————————————————————————–

4) Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçları toplamına ne ad verilir?

A) Muris
B) Vasiyet
C) Varis
D) Tenkis
E) Miras

——————————————————————————–

5) Tüzükler hangi makam tarafından onaylanır?

A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kuruu
D) Savunma Bakanlığı
E) Adalet Bakanlığı

——————————————————————————–

6) Kişilerin manevi menfaatlerini koruyan, para ile ölçülemeyen haklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişilik hakları
B) Malvarlığı hakları
C) Mutlak haklar
D) Nisbi haklar
E) Alelade haklar

——————————————————————————–

7) Kendisine ihaleyle, 50 milyar liraya hastane yapımı işi verilen müteahhit devlet tarafından demir ve çimento fiyat-larına yapılan zam sonucu bu miktara hastaneyi yapamayacak hale gelmiştir
Bu durumda müteahhidin hakime başvurarak sözleşmenin yeni durum ve şartlara göre değiştirilmesini istemesi aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A) Akde vefa ilkesine
B) Öngörülemezlik teorisine
C) Subjektif hüsnüniyet ilkesine
D) Genel irade teorisine
E) Hakkın korunması teorisine

——————————————————————————–

8) Ayşe, daha önce sahip olduğu kediye artık bakmak istemediği için sokağa atmıştır.
Ayşe, kedi üzerindeki mülkiyet hakkını hangi sebeple kaybetmiştir?

A) Hukuki işlemle
B) Hukuki fiil ile
C) Hukuki olay ile
D) Haksız işlem ile
E) Sözleşme ile

——————————————————————————–

9) Aşağıdakilerden hangisi ergin kılınma için gerekli şart­lar­dan biri değildir?

A) Küçüğün 15 yaşını bitirmiş olması
B) Ana ve babasının izni
C) Küçüğün evlenmeye karar vermesi
D) Küçüğün isteği
E) Küçüğün menfaati

——————————————————————————–

10) Bir baba ile oğul, infilak eden bir gemide kaybolmuş ve cesetleri de bulunamıyor ise, aşağıdaki durumlardan hangisi olur?

A) Gaiplik
B) Ölüm karinesi
C) Birlikte ölüm karinesi
D) Yokluk karinesi
E) Butlan

——————————————————————————–

11) Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının özelliklerinden biridir?

A) Mirasçılara geçebilmesi
B) Başkalarına devredilebilmesi
C) Kişiye bağlı olması
D) Nisbi bir hak olması
E) Kişinin ölümünden sonra devam etmesi

——————————————————————————–

12) Bir polis memurunun, hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kimseyi yakalayıp bir süre karakolda alıkoyması, neden hukuka aykırı bir fiil sayılmaz?

A) Meşru müdafa
B) Iztırar hali
C) Mağdurun rızası
D) Emrin icrası
E) Özel, hukuktan doğan üstün bir hakkın kullanılması

——————————————————————————–

13) Devlet, vilayet, belediyeler ve köyler gibi kişi topluluğu niteliğindeki kamu hukuku tüzel kişilerine ne ad verilir?

A) İdari topluluk
B) Mahalli idare
C) Kamu teşebbüsü
D) Kamu kurumu
E) Kamu idaresi

——————————————————————————–

14) Bir kiracının, kiralayana karşı olan kira ödeme borcunun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuki olay
B) Sebepsiz zenginleşme
C) Haksız işlem
D) Haksız fiil
E) Hukuki işlem

——————————————————————————–

15) Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin gerekli şartlarından biri değildir?

A) Bir kimsenin malvarlığında bir zenginleşmenin meydana gelmesi
B) Diğer bir kimsenin malvarlığında bir fakirleşmenin meydana gelmesi
C) Zenginleşme ile fakirleşme arasında illiyet bağı bulunması
D) Malvarlığı zenginleşen kişinin kusurlu olması
E) Zenginleşmenin haklı bir nedene dayanmaması

——————————————————————————–

16) Borç ilişkisinin unsurlarından olan edim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu borcun konusuna edim denir.
B) Konusu, vermek, yapmak veya yapmamak biçiminde olabilir.
C) Edimin konusu mutlaka belli edilmiş olmalıdır.
D) Edimin konusu kanuna, ahlaka aykırı olmamalıdır.
E) Edimin konusu imkansız olmamalıdır.

——————————————————————————–

17) Bir sözleşmede iradesi hata, hile veya ikrah dolayısıyla bozulmuş olan tarafın bu sözleşmeyi feshetmesine ilişkin açıklama kaç yıllık hak düşürücü süreye bağlıdır?

A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E) 10

——————————————————————————–

18) Nisbi muvazaada gizli işlemin geçerli sayılması için aranan koşul nedir?

A) Gizli işlemin yazılı şekilde yapılmış olması
B) Mahkemece gizli işlemin geçerliliğine karar verilmesi
C) Menfaati olanların gizli işlemin geçerliliğini mahkemede talep etmesi
D) Gizli işlemin geçerliliği konusunda tarafların özel bir anlaşma yapmış olmaları
E) Gizli işlemin kanunun aradığı şekilde yapılmış olması

——————————————————————————–

19) Hile ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sözleşme konusu hususlarda aldatma vardır.
B) Aldatma kastı vardır.
C) Hileye uğrayan sözleşme ile bağlı değildir.
D) Üçüncü kişiler tarafından yapılamaz.
E) İrade açıklamasında bulunan taraf hataya düşürülmektedir.

——————————————————————————–

20) Temsilcinin, başkasının nam ve hesabına hukuki işlemler yapabilmesi için izinli olması, aşağıdaki temsil türlerinden hangisine girer?

A) Dolaylı temsil
B) Doğrudan doğruya temsil
C) Yetkili temsil
D) Kanuni temsil
E) Yetkisiz temsil

——————————————————————————–

21) Yetkisiz temsilin hukuki sonuç doğurması, geçerli olması için hangi koşul gerekir?

A) Temsil olunanın icapta bulunması
B) Temsil olunanın reşit olması
C) Temsil olunanın onay vermesi
D) Temsilcinin haklı olması
E) Hiçbir koşul gerekmez.

——————————————————————————–

22) Kanuni temsil için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Kanuni temsilciler veli ve vasidir.
B) Kanuni temsilciler yetkilerini Medeni Kanundan alırlar.
C) Temsil yetkisinin kapsamı ilgili kanun hükümlerine göre belirlenir.
D) Temsil yetkisinin kapsamı temsil olunanın iradesine göre belirlenir.
E) Vesayet, korunmaya muhtaç kişiler üzerinde kurulur.

——————————————————————————–

23) Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımının durma sebeplerinden biri değildir?

A) Borçlunun kefil göstermesi
B) Alacaklı ile borçlu arasında velayet ilişkisi bulunması
C) Alacaklı ile borçlu arasında vesayet ilişkisi bulunması
D) Alacaklı ile borçlu arasında hizmet akdi bulunması
E) Alacaklı ile borçlu arasında evlilik akdi bulunması

——————————————————————————–

24) 100 kilo buğday ile 100 kilo kömür neden takas edilemez?

A) Taraflar karşılıklı olmadığı için
B) Borçlar benzer olmadığı için
C) Borçlar karşılıklı olmadığı için
D) Borçlar eşit olmadığı için
E) Karşı tarafın rızası olmadığı için

——————————————————————————–

25) Hüküm ifade ettiğine güvenilen bir sözleşmenin hüküm ifade etmemesi yüzünden alacaklının uğradığı zarar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Munzam zarar
B) Olağan zarar
C) Olağanüstü zarar
D) Menfi zarar
E) Müsbet zarar

——————————————————————————–

26) Taksitle satımda, taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi halinde bütün semenin muaccel olabilmesine ilişkin bir şartın geçerli olabilmesi için, alıcının temerrüde düştüğü birbirini izleyen iki taksit toplamının semenin en az ne kadarını oluşturması gerekir?

A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 1/5
E) 1/10

——————————————————————————–

27) Aşağıdakilerden hangisinde 6570 sayılı kanun uygulanmaz?

A) Belediye teşkilatı bulunan üstü kapalı taşınmazlarda
B) Taşınırlarda
C) İskelelerde
D) Limanlarda
E) İstasyonlarda

——————————————————————————–

28) Aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesinde işçilerin borçlarından biri değildir?

A) İşi bizzat yapmak
B) Üstlendiği işe özen göstermek
C) İş güvenliği için gerekli önlemleri almak
D) İşletmeye ait sırları saklamak
E) İşverenin talimatına uymak

——————————————————————————–

29) “Ahmet’in mevcut ve ileride doğacak bütün borçları için kefil oluyorum.” Şeklinde imzalanan bir ifadenin geçersiz olması, kefalet sözleşmesinin hangi şartı ile ilgilidir?

A) Geçerli bir asli borcun bulunmaması
B) Kefilin ehliyetli olmaması
C) Yazılı yapılmamış olması
D) Sorumlu olunacak miktarın gösterilme-mesi
E) Alacağın likid olmaması

——————————————————————————–

30) Anayasa mahkemesi bir konuda işin esasına girerek ret kararı verirse, aynı kanunun Anayasaya aykırılığı kaç yıl süreyle ileri sürülmez?

A) 1
B) 3
C) 5
D) 10
E) 15


 

Cevaplar:

1 D
2 D
3 B
4 E
5 B
6 A
7 B
8 B
9 C
10 C
11 C
12 D
13 E
14 E
15 D
16 C
17 A
18 E
19 D
20 C
21 C
22 D
23 A
24 B
25 D
26 E
27 B
28 C
29 D
30 D

Sitede 1.sınıfa ait dersler de faydalanabileceğiniz, Pratikler, Testler,  Sınav Soruları İçin Çalışma odasına uğrayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: