Hukuka Giriş Test-2

Hukuka Giriş

1) Bir ziyafette elle yemek yeme alışkanlığı aşağıdaki ku­ral­lardan hangisine ters düşer?

A) Din kurallarına
B) Objektif ahlak kurallarına
C) Görgü kurallarına
D) Subjektif ahlak kurallarına
E) Hukuk kurallarına

——————————————————————————–

2) Devletin yol veya çocuk bahçesi açmak ve benzeri amaçlarla bir kimsenin arsasını, takdir edilen bedeli ödemek suretiyle elinden almasına ne denir?

A) Satın alma
B) Müsadere
C) Kamulaştırma
D) El koyma
E) Zor alım

——————————————————————————–

3) Anayasımızın benimsemiş olduğu “herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisine girer?

A) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesine
B) Demokratik devlet ilkesine
C) Laik devlet ilkesine
D) Sosyal devlet ilkesine
E) Hukuk devleti ilkesine

——————————————————————————–

4) Aşağıdakilerden hangisi devlete uyrukluk bağı ile bağlanamaz?

A) Gerçek kişiler
B) Tüzel kişiler
C) Gemiler
D) Uçaklar
E) Trenler

——————————————————————————–

5) Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez?

A) Malvarlığı hakları
B) Alacak hakları
C) Fikri haklar
D) Siyasi haklar
E) Ayni haklar

——————————————————————————–

6) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının çeşidi olan kişisel haklardan biri değildir?

A) Haberleşme hürriyeti
B) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
C) Seyahat hürriyeti
D) Din ve vicdan hürriyeti
E) Basın hürriyeti

——————————————————————————–

7) Hukuki fiil ne demektir?

A) İnsan iradesinin ürünü olan ve kendisine hukuki sonuçlar bağlanan olaylar
B) Bir yerde birden çok kişinin hukuki sonuca yönelik irade açıklaması
C) Hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylar
D) Hukuka uygun fiiller
E) Hukuk metinlerinde tanımlanan fiiller

——————————————————————————–

8) Safiye, kitabını çaldırmıştır. Hırsız, bu durumu bilmeyen Arzu’ya kitabı satmış ve teslim etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Safiye isteği dışında kitabın mülkiyetini kaybetmiştir.
B) Arzu mülkiyeti kazanır.
C) Arzu mülkiyeti kazanamaz.
D) Safiye, Arzu’ya taşınır (istihkak) davası açamaz.
E) Arzu, mülkiyeti iyiniyetli ise kazanır.

——————————————————————————–

9) Bir kimsenin gaipliğine hangi makam karar verir?

A) En büyük mülki amir
B) Mahkeme
C) Noter
D) Cumhuriyet savcısı
E) Nüfus müdürü

——————————————————————————–

10) Ormanda avlanmakta olan bir avcının geri dönmemesi halinde, gerçek kişilik aşağıdakilerden hangisi ile sona erdirilir?

A) Gaiplik
B) Yokluk
C) Butlan
D) Ölüm karinesi
E) Birlikte ölüm karinesi

——————————————————————————–

11) Ailevi durumu açığa vurulduğu için ruhi bunalıma düştüğünü iddia eden kişi, aşağıdaki davalardan hangisiyle karşı taraftan 1.000.000TL talep edebilir?

A) Tesbit davası
B) Saldırıya son verilmesi davası
C) Önleme davası
D) Manevi tazminat davası
E) Maddi tazminat davası

——————————————————————————–

12) Bir derneğin kendiliğinden dağılma halinin tesbitine kim karar verir?

A) Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amiri
B) Merkezinin bulunduğu yerin mahkemesi
C) Derneğin denetleme kurulu
D) Derneğin yönetim kurulu
E) Derneğin genel kurulu

——————————————————————————–

13) Hukuka aykırı saldırı gerçekleşmeden önce aşa­ğı­da­ki davalardan hangisi açılır?

A) Tesbit
B) Men
C) Önleme
D) Maddi tazminat
E) Manevi tazminat

——————————————————————————–

14) Devletin, en son mirasçı sıfatıyla miras bırakanın borçlarından ancak kendisine intikal eden mallarla sorumlu olması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Kişi ile sorumluluk
B) Belli miktarla sorumluluk
C) Belli mallarla sorumluluk
D) Sınırsız sorumluluk
E) Kişisel sorumluluk

——————————————————————————–

15) Hazır olanlar arasında yapılan bir sözleşme hangi anda meydana gelmiş sayılır?

A) İcabın yapılmasıyla
B) İcabın öğrenilmesiyle
C) Kabulün açıklanmasıyla
D) Kabulün icapçıya ulaşmasıyla
E) Kabulün icapçı tarafından öğrenilmesiyle

——————————————————————————–

16) Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi tek tarafa borç yükler?

A) Satım sözleşmesi
B) Kira sözleşmesi
C) Hizmet sözleşmesi
D) Bağışlama sözleşmesi
E) İstisna sözleşmesi

——————————————————————————–

17) İmzanın bizzat borç altına giren kimse tarafından ve kendi el yazısı ile atılması gerekir.
Aşağıdaki kişilerden hangisi, borç altına girecek kişi namına, kendi imzasını atabilir?

A) Temsil olunan
B) Tacir
C) Avukat
D) Temsilci
E) Satıcı

——————————————————————————–

18) Sözleşmenin taraflarının yaptıkları hukuki işlemi bir başka işlem arkasına saklamalarına ne ad verilir?

A) Nisbi muvazaa
B) Mutlak muvazaa
C) Hile
D) Hata
E) İkrah

——————————————————————————–

19) Bir sözleşmede her iki tarafın irade açıklaması arasında bilerek ve istenerek meydana getirilen uygunsuzluğa ne ad verilir?

A) Hata
B) Hile
C) İkrah
D) Muvazaa
E) Gabin

——————————————————————————–

20) Temsilciyi, ulaktan (haberci) ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temsilcinin, temsil olunanın iradesini açıklaması
B) Temsilcinin, temsil olunanın iradesini iletmesi
C) Temsilcinin, kendi iradesini açıklaması
D) Temsilcinin, irade açıklamasında bulunmaması
E) Temsilcinin, temsil yetkisinin bulunması

——————————————————————————–

21) Aşağıdaki hallerin hangisinde kanuni temsil sözkonusudur?

A) Pazarlamacının, şirketini temsilen satım sözleşmesi yapması
B) Bir kimsenin, komşusunu temsilen onun duvarını onartmak üzere sözleşme yapması
C) Vasinin, vesayeti altında bulunan kimseyi temsilen bir mal satın alması
D) Bir işçinin, işverenini temsilen hammadde satın alması
E) Bir kimsenin, kardeşini temsilen bir mal satın alması

——————————————————————————–

22) Veli ve vasinin temsil yetkisi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Kanuni temsil
B) İradi temsil
C) Yetkili temsil
D) Doğrudan temsil
E) Dolaylı temsil

——————————————————————————–

23) Aşağıdakilerden hangisi, borçlunun temerrüdü için gerekli koşullardan biri değildir?

A) İfanın mümkün olması
B) İfanın gecikmiş olması
C) Borcun muaccel olması
D) Borçluya ihtarda bulunulması
E) Kusursuz imkansızlık durumunun gerçekleşmesi

——————————————————————————–

24) Aşağıdakilerden hangisi, zamanaşımına uğramayan alacaklardandır?

A) Bağışlama sözleşmesine dayanan alacaklar
B) Nafaka alacakları
C) Kira alacakları
D) Aciz vesikasına bağlanmış alacaklar
E) Noter alacakları

——————————————————————————–

25) Ödeme zamanı gelmiş olan borçlara ne denir?

A) Vadeli borç
B) Vakitli borç
C) Muaccel borç
D) Müeccel borç
E) Müteselsiz borç

——————————————————————————–

26) Satım sözleşmesinde yarar ve hasarın sözleşmenin yapılmasından itibaren alıcıya geçebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?

A) Tarafların anlaşması
B) Alıcının temerrüde düşmesi
C) Eşyanın nev’iyle muayyen olması
D) Eşyanın ferdiyle muayyen olması
E) Alacaklının onayı

——————————————————————————–

27) 6570 sayılı kira kanuna tabi bir taşınmazı 3 yıllığına kiralayan bir kimse sürenin dolmasından 15 gün önce karşı tarafa bir ihtar çekmemiş ise kira sözleşmesinin durumu ne olur?

A) 3 yıl süre ile uzar.
B) 2 yıl süre ile uzar.
C) 1 yıl süre ile uzar.
D) 6 ay süre ile uzar
E) Sözleşme sona erer.

——————————————————————————–

28) Aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesinin konusu olamaz?

A) Ev
B) Araba
C) Giysi
D) Televizyon
E) Parasal değeri olmayan giysi

——————————————————————————–

29) Azil ve istifa sebebiyle sona eren sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstisna
B) Hizmet
C) Ariyet
D) Karz
E) Vekalet

——————————————————————————–

30) Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar?

A) Sayıştay
B) Uyuşmazlık mahkemesi
C) Yargıtay
D) Anayasa mahkemesi
E) Danıştay

 

Cevaplar:

1 C
2 C
3 C
4 E
5 D
6 B
7 A
8 C
9 B
10 A
11 D
12 A
13 C
14 C
15 C
16 D
17 D
18 A
19 D
20 C
21 C
22 A
23 E
24 D
25 C
26 D
27 C
28 E
29 E
30 D

 

Sitede 1.sınıfa ait dersler de faydalanabileceğiniz, Pratikler, Testler,  Sınav Soruları İçin Çalışma odasına uğrayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: