Borçlar Hukuku (Genel)-Test-1

1- Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşme niteliğini taşır?

A) Satım sözleşmesi 

B) Vekâlet sözleşmesi 

C) Fesih beyanı 

D) Vasiyetname 

E) Bağışlama sözleşmesi 

(2010-KPSS) 

 

 

2- Aralarında var olan borç ilişkisi dolayı­sıyla alacaklının borçludan isteyebilece­ği, borçlunun da yerine getirmekle yü­kümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir? 

A) İş 

B) Edim 

C) Çalışma 

D) Alacak 

E) Sözleşme 

(2010-KPSS/GYGK-CS)

 

 

3- Bir heykeltıraşın bir kişinin heykelini yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir? 

A) Olumsuz edim 

B) Şahsi edim 

C) Devirli edim 

D) Maddi edim 

E) Bölünebilir edim 

(2009-KPSS)

 

 

4-Bir ressamın bir kişinin sulu boya portre­sini çizmesi ne tür bir edim niteliğini ta­şır? 

A) Şahsi edim 

B) Maddi edim 

C) Bölünebilir edim 

D) Olumsuz edim 

E) Karmaşık edim 

(2010-KPSS/AB-PÖS)

 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir hukuki işlem değildir? 

A) Vasiyet 

B) Vakıf kurma 

C) Temsil yetkisi verilmesi 

D) Bağışlama 

E) Sözleşmeden dönme 

(2009-KPSS/AB-PÖS)

 

 

6- Aşağıdakiierden hangisi tek bir kişinin irade açıklamasında bulunması ile huku­ki sonuç doğuran bir işlemdir? 

A) Kira sözleşmesi 

B) Vekâlet sözleşmesi 

C) Fesh-i ihbar 

D) Alım-satım 

E) Bağışlama 

(2009-Halkbank Uzman Yrd.)

 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi bir tasarruf iş­lemidir? 

A) Satım sözleşmesi 

B) Bağışlama vaadi 

C) Taşınırın teslimi 

D) Temerrüt ihtarı 

E) Vasiyetname hazırlama

 (2008-Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd. ve Kontrolör Sınavı)

 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetin devri amacını güden sözleşmelerden biri de­ğildir? 

A) Taşınır satış sözleşmesi 

B) Taşınmaz satış sözleşmesi 

C) Taşınmaz kira sözleşmesi 

D) Trampa sözleşmesi 

E) Bağışlama sözleşmesi 

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

 

9-Aşağıdakilerden hangisi eksik borç de­ğildir? 

A) Kumar borcu 

B) Zamanaşımına uğramış borçlar 

C) Nafaka borcu 

D) Evlenme tellağından doğan borçlar

 (2007-Milli Emlak Uzman Yrd.)

 

 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi eksik borç de­ğildir? 

A) Kumar borcu 

B) Evlenme tellağından doğan borçlar 

C) Zaman aşımına uğramış borç 

D) Ticari iş tellağından doğan borç 

(2008-EPDK Uzman Yrd.)

 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi eksik borç de­ğildir? 

A) Kumar borcu 

B) Zaman aşımına uğramış borç 

C) Nafaka borcu 

D) Evlenme tellallığından doğan borçlar 

(2008-Milli Emlak Uzman Yrd.) 

 

 

12- Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin kaynakları arasında yer almaz? 

A) Sözleşme 

B) Haksız rekabet 

C) Sebepsiz zenginleşme 

D) Haksız fiil

 (2009-Milli Emlak Denetmen Yrd.)

 

13- Aşağıdakilerden hangisi borcun kaynağı­dır? 

A) Hukuki işlemler 

B) Haksız fiiller 

C) Sebepsiz zenginleşme 

D) Hepsi 

(2008-EPDK Uzman Yrd.)

 

 

14- Ahlaka aykırı amaç güden bir borç söz­ leşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Borcun ifası imkansız olduğundan, borç sona erer. 

B) Sözleşme kesin olarak hükümsüz olup hiçbir borç doğurmaz, ancak verilen şeyin ladesi istenemez. 

C) Sözleşme batıl olup alacaklı kendisine bu sözleşmeden doğan borcun ifası amacıyla verilen şeyi İade etmek zo­ rundadır. 

D) Taraflar sözleşmeyi 1 yıl içinde iptal edip verilen şeylerin iadesini talep edebilirler. 

E) Sözleşme eksik borç doğurur. 

(2002-KPSS)

 

 

15- Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlar arasında yer almaz? 

A) Kumar ve bahisten doğan borçlar 

B) Ahlaki ödevden doğan borçlar 

C) Zaman aşımına uğramış olan borçlar 

D) Evlenme tellallığından doğan borçlar 

E) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç­lar 

(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 Cevap E

 

16- Kırtasiyeci B, toptancı A’ya giderek dolma­ kalem almak istediğini söyler. A, B’nin de hoşuna giden dolmakalemlerden adedi 50 TL’den B’ye satabileceğini belirtir. B ise bu kalemleri 45 TL’den alabileceğini açıklar. Bu olaya göre, B’nin bu irade açıklama­ sının niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kabul 

B) Hata 

C) İcap (öneri) 

D) Zımni kabul 

E) Dönme 

(2011-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

 Cevap C

 

17- Aşağıdakilerden hangisi sözleşme serbestîsinin sınırlamalarından biri değil­dir? 

A) Sözleşmenin konusu emredici hukuk kurallarına aykırı olmamalıdır. 

B) Sözleşme konusu kamu düzenine ay­ kırı olmamalıdır 

C) Sözleşmenin konusu örf ve adetlere aykırı olmamalıdır 

D) Sözleşmenin konusu kişilik haklarına aykırı olmamalıdır

 (2010-Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yrd.)

 

 

18- Borçlar Kanununa göre sözleşmenin ku­rulması ile hüküm ve sonuç doğurma anı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Hazırlar arasındaki sözleşme, sözleş­menin kurulduğu an hüküm ve sonuç­larını doğurur. 

B) Hazır olmayanlar arasında sözleşme, kabul beyanının önericiye (icapçıya) gönderildiği an kurulur. 

C) Hazırlar arasında sözleşme, öneriden sonra derhal kabul beyanının açıklan­ masıyla kurulur. 

D) Hazır olmayanlar arasında sözleşme kabul beyanının önericiye gönderildiği an hüküm ve sonuç doğurur; ancak eğer açık bir kabule ihtiyaç yoksa söz­leşme hüküm ve sonuçlarını önerinin kabulcüye vardığı an doğurur. 

(2011-Milli Emlak Denetmen Yrd.) 

 

 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Hukukuna hâkim olan temel ilkelerden biri değildir? 

A) Eşitlik ilkesi 

B) Nispilik ilkesi 

C) Sınırlı sayı ilkesi (numerus clausus) 

D) Sözleşme özgürlüğü 

E) Dürüstlük ilkesi 

(2011-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

 

20- İcap (öneri) ile ilgili aşağıdaki ifadeler­ den hangisi yanlıştır? 

A) Öneri, tek taraflı ve varması gerekli bir irade açıklamasıdır. 

B) Öneri, kurulması istenen sözleşmenin bütün esaslı noktalarını içermelidir. 

C) Öneri, mutlaka belli bir kimseye yönel­ tilmelidir. 

D) Öneri, önericinin sözleşme yapma ko­nusundaki iradesini ciddi bir şekilde yansıtmalıdır. 

E) Bir sözleşmenin meydana gelmesi için gerekli olan iki irade açıklamasından zaman bakımından önce yapılana öneri adı verilir. 

(2010-KPSS)

 

 

 

Cevap Anahtarı

1-E

2-B

3-B

4-A

5-D

6-C

7-C

8-C

9-C

10-D

11-C

12-B

13-D

14-B

15-E

16-E

17-C

18-B

19-C

20-C

 

2.sınıfa ait siteye yüklenen diğer testler,pratikler, sınav soruları için sizi çalışma odasına bekleriz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: