Borçlar Hukuku Çözümlü Test-1

1.Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin özelliklerinden biri değildir?

a) Nisbi İlişkilerdir

b) Taraflar arasında geçici sosyal ilişkiler kurar.

c) Sınırlı sayıda değildir.

d) Alacak hakkı ve talep hakkı aynı anlama gelmez.

e) Borç ilişkisinde borçlu aktif süjedir.

 

 

2.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Edim ile ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Edim Borcun Konusudur.

b) Bir malın Teslimi Yapma edimidir.

c) Konusu imkansız olmamalıdır.

d) Konusu hukuka,ahlaka aykırı olmamalıdır.

e) Belirli veya belirlenebilir olmalıdır.

 

 

3.Aşağıdakilerden hangisi edim tanımı doğru değildir?

a) Verme ve yapma borcu olumlu edimdir.

b) Borçlunun katlanma yükümlülüğünü içeren edim olumsuz edimdir.

c) Şahsi Nitelikli edim borçlunun mal varlığını ön plana çıkaran (cismani) edimlerdir.

d) 100 tl Para Bölünebilir edime örnektir.

e) Araba bölünemez bir edimdir.

 

 

4.Aşağıdaki ifa süresine göre edim bilgilerinden hangisi yanlıştır?

a) Alacaklının ifa ile ilgili çıkarı aynı anda gerçekleşiyorsa ani edimdir.

b) Aralıklı edim borçlunun borçlarını zaman içinde ifa edebileceği hallerdir.

c) Ani edimde Borçlunun faaliyet süresi önemli değildir.

d) Borçlar aynı anda gerçekleşiyorsa (market alışverişi gibi) ani edimdir.

e)Sürekli edimde Sözleşme süresi içinde süreklilik söz konusudur

 

 

5.Aşağıdaki tanımı yapılan def’i çeşitlerinden hangisi doğrudur?

a) Kesin def’iler Borçlu def’i hakkını kullanmakla,alacaklının alacak hakkını kullanmasını tamamen engeller.

b) Kısmi def’i Borçlu, alacaklının hakkını kullanmasını belli bir süre erteler. 

c) Bağımsız def’i Hak sahibine edimin tamamını yerine getirmekten kaçınma yetkisi verir.   

d) Def’i hakkını kullanabilmemiz, başka bir hakka bağlı ise Tam def’idir.

e) Def’inin kullanılabilmesi için başka bir hakka ihtiyacı yoksa bu def’i geciktirici def’idir.

 

 

6.Alacak hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Alacak hakkı, bir yararlanma hakkıdır.

b) Alacak hakkı, nispi karakterli bir haktır.

c) Alacak hakkı, çoğu zaman malvarlıksal değeri olan, yani para ile ölçülebilen bir haktır.

d) Alacak hakkı sınırlı sayıdadır.

e) Alacak hakkı geçici bir haktır.

 

 

7.aşağıdaki Def’i ve itiraz farklarından hangisi yanlıştır?

a) İtiraz, ileri sürülen iddianın dayanağını oluşturan vakıa’yı inkar etmektir.

b) Def’i bir hak olduğu için sadece hak sahibi tarafından ileri sürülebilir.

c) İtirazı, menfaati olan herkes ileri sürebilir.

d) Borçlu def’i hakkını kullanmaktan tek taraflı irade beyânı ile vazgeçebilir. Buna karşılık itiraz, bir vakıa olduğu için borçlu bundan vazgeçemez.

e) Def’i hâkim tarafından re’sen gözönünde tutulur. İtirazı ise hâkim re’sen nazara alamaz.

 

 

8.Borçlar Hukukunun kaynakları hakkındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasa Asli Kaynaktır.

b) Tüzükler asli kaynaktır.

c) Mahkeme kararları tali kaynaktır.

d) Örf ve Adet tali kaynaktır.

e) Yönetmelikler asli kaynaktır.

 

 

9.Aşağıdakilerden hangisi eksik borçların ortak özelliklerindendir?

a) Borç mevcuttur.

b) Borçlu tarafından kendi isteği ile yerine getirildiği takdirde, bağışlama söz konusu olacaktır.

c) Borçlu, borcun ifasını reddederse alacaklı, dava ve cebri icra yoluyla borcun ifasını sağlayabilir.

d) Eksik borç ödenirse sebepsiz zenginleşme davasına konu yapılabilir.

e) Yapılan ifa geçersizdir.

 

 

10.Hukuksal işlemin unusurları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Fiili irade belirli bir hukuksal sonucu bilerek ve isteyerek davranışta bulunmaktadır.

b) Beyan İradenin dışarıya, ilgililere söz,yazı veya işaretle açıklanmasıdır.

c) İradenin sonuç doğurabilmesi için;.sağlıklı olması lazım.

d) Susma kapalı bir irade beyanıdır .Kural olarak kabul anlamındadır.

e) Dolaysız irade beyanı araç veya aracı kullanmadan muhatabın yüzüne açıklanan iradedir.

 

NOT: Çözümler video içerisindedir.

Sitede 2.sınıfa ait dersler de faydalanabileceğiniz, Pratikler, Testler,  Sınav Soruları İçin Çalışma odasına uğrayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

one × 1 =

%d blogcu bunu beğendi: