Avrupa Birliği Hukuku/Test-1

Avrupa Birliği Hukuku Test-1 (Ara Sınav)

 

1)Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne en son katılan ülkelerden biridir?

a) İtalya
b) Portekiz
c) Romanya 
d) Yunanistan
e) Almanya

 

2)Ekonomik ve Sosyal Komite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birliğin mali vicdanıdır. 

b) Üyeleri hiçbir makamın emrine giremezler.

c) İstişari nitelikte bir organdır.

d) Üyeler, Konsey tarafından atanır.

e) Üyeler görevlerini tam bir bağımsızlık içinde yaparlar.

 

3)Aşağıdakilerin hangisi Avrupa Birliği Antlaşması’ndan sonra Avrupa Topluluğunun yeni görev ve hedefleri arasında yer almaz?

a) Dengeli ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlamak

b) Adalet ve iç işleri alanında etkili bir iş birliği geliştirmek

c) AB yurttaşlığını ihdas ederek vatandaşların hak ve çıkarlarını güçlendirmek

d) Avrupa Anayasası için gerekli hazırlıkları yapmak 

e)Ortak bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamak

 

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi AB Müktesebatı kapsamında yer almaz?

a) İkincil kaynaklar

b) Birliğin yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar

c) Birincil metinler

d) İçtihat

e) Ulusal önlemler 

 

 

5 ) Bölgeler Komitesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Konsey ve Komisyona yerel ve bölgesel konularda danışmanlık hizmeti verir.

b) Birliğin yasama organı niteliğindedir. 

c) Üyeleri genellikle üye devletlerdeki yerel ve bölgesel yönetimlerde seçilmiş olan temsilcilerden oluşur.

d) Yerel ve bölgesel yönetimlerin çıkarlarını temsil eder.

e) Kuruluş nedenlerinden birisi de AB içinde giderek merkezileşen idari yapı konusundaki eleştirilere bir çözüm yolu bulmaktır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk genişleme sürecinde Birliğe katılan ülkelerden biridir?

a) İsveç

b) İspanya

c) İtalya

d) İngiltere 

e) Yunanistan

 

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi AB’nin yardımcı kurumları arasında yer almaz?

a) Bölgeler Komitesi

b) Ekonomik ve Sosyal Komite

c) Avrupa Yatırım Bankası

d) AB Ombudsmanı

e) Konsey 

 

 

8 ) II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da meydana gelen oluşumlar içinde aşağıdakilerden hangisi ekonomik amaçlı kurulan bir örgüttür?

a) Batı Avrupa Birliği

b) Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı

c) Hiçbiri

d) Avrupa Savunma Topluluğu

e) Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 

 

 

9 ) 2003 yılında yürürlüğe giren Nice Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Üye devletlerin yetkilerini belirlemeyi amaçlamıştır.

b) İstihdamı arttırmak, temel hedefidir.

c) AB yurttaşlarının haklarını daha iyi korumayı amaçlamıştır.

d) Birliğin yeni üyelerle genişlemesine yönelik gerekli düzenlemeleri yapmıştır. +

e) Avrupa’nın dünyada daha güçlü konuma gelmesini sağlamayı amaçlamıştır.

 

 

10) Kopenhag Kriterleri aşağıdaki zirve toplantılarından hangisinde kararlaştırılmıştır?

a) Kopenhag Haziran 1993 

b) Paris Aralık 1993

c) Kopenhag Aralık 1993

d) Brüksel Aralık 1993

e) Brüksel Haziran 1993

 

11 ) Avrupa Toplulukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) AB’nin temelini Avrupa Toplulukları oluşturmaktadır.

b) Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu atom enerjisinin kullanımı amaçlı bir topluluktur.

c) Avrupa Ekonomik Topluluğunu ortaya çıkaran antlaşma Roma Antlaşması’dır.

d) Topluluklar, esas itibariyle, hükûmetlerarası organizasyonlardır. 

e) Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Schuman Planı esas alınarak hazırlanmıştır.

 

 

12 ) Mayıs 1950’de açıklanan Schuman Bildirgesi’nin hazırlanmasına yol açan en temel faktör hangisidir?

a) II. Dünya Savaşı’nın zararlarının tazmin edilmesi gayesi

b) Avrupa’da insan haklarının korunması ihtiyacı

c) Avrupa’da mevcut olan Fransız-Alman çekişmesine bir son verme düşüncesi 

d) Sovyetler Birliği’ne karşı bir savunma örgütü kurma amacı

e) Avrupa’da bir serbest dolaşım alanı kurma hedefi

 

 

13 ) Avrupa Birliğine üye ülkelerin sayısı 2011 yılı itibariyle kaçtır?

a)21   b) 15   c)  27    d)  25     e) 23

 

 

14 ) Aşağıdakilerden hangisi 1957 yılında imzalanan ve Avrupa Ekonomik Topluluğunu ortaya çıkaran Roma Antlaşması’nın nihai hedefini ifade eder?

a) Sınırlı sayıda Batı Avrupa devletleri arasında ekonomik bütünleşmenin gerçekleştirilmesi 

b) Avrupa’nın siyasal bütünlüğe ulaşması

c) Ekonomide sınırlı büyüme sağlanması

d) Avrupa’da temel hakların korunması

e) Avrupa ordusunun kurulması

 

 

15 ) 1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi’nin temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

a) Topluluk organlarını bir çatı altında birleştirmek

b) Suçla mücadelede etkili bir iş birliğine gitmek

c) Avrupa Savunma Topluluğunu kurmak

d) Ortak Pazarın önündeki tüm engelleri kaldırmak 

e) Toplulukları genişlemeye hazırlamak

 

16 ) Kopenhag Kriterleri hangi yılda kabul edilmiştir?

 

a)1993       b) 1995      c) 1991       d) 1992      e) 1994

 

 

17 ) Bölgeler Komitesinin yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Avrupa Birliği Adalet Divanı yargılama yetkisini kullanırken Komitenin görüşlerini alır. 

b) Bölgesel çıkarların olduğu bazı konularda Konsey ve Komisyon, Komitenin görüşünü almak zorundadır.

c) AB organlarından herhangi biri gerekli görürse Komiteden görüş isteyebilir.

d) AB organları duruma göre Komitenin görüşüne zorunlu veya gönüllü olarak başvururlar.

e) Komite hiçbir kurumun talebi olmadan kendi başına da görüş bildirebilir.

 

18 ) 1960’lı yıllarda İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliğini uzun süre engelleyen Fransız siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Robert Schuman

b) Jean Monnet

c) Rene Pleven

d) Nicolas Sarkozy

e) General De Gaulle 

 

 

19 ) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ikincil kaynaklar arasında yer almaz?

a) Karar

b) Yönerge

c) Ortak Tutum

d) Tüzük

e) Yeşil Kitap 

 

 

20 ) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Ekonomik Topluluğunun faaliyet alanı kapsamında değildir?

a) Çevre ile ilgili politikalar

b) Ortak insan hakları politikası 

c) Kalkınma iş birliği alanında ortak politika

d) Taşıma alanında ortak politika

e) Ortak ticaret politikası

 

 

21 ) Avrupa Savunma Topluluğu hangi üye ülke tarafından önerilmiştir?

a) Lüksemburg

b) Fransa 

c) Hollanda

d) Almanya

e) Belçika

 

 

22 ) 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Antlaşmalardaki “topluluk” terimi tümüyle ortadan kaldırılmıştır.

b) Önceki antlaşmaları tadil ederek isimlerini değiştirmiştir.

c) Birliğin hükümetler arası organizasyon karakteri güçlendirilmiştir. 

d) AB tek bir tüzel kişiliğe sahip olmuştur.

e) AB’nin tüm politikalarını tek çatı altında toplamıştır.

 

 

23 ) “Acquis communautaire” olarak adlandırılan Avrupa Birliğinin tüm yasalarını, kurallarını ifade eden kavramın dilimizdeki kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Avrupa Birliği Müktesebatı 

b) Avrupa Birliği Genelgeleri

c) Avrupa Birliği Yönergeleri

d) Avrupa Birliği Direktifleri

e) Avrupa Birliği Tüzükleri

 

 

24 )Aşağıdakilerden hangisi AB’nin asli kurumları arasında yer almaz?

a) Avrupa Konseyi (Avrupa Birliği Zirvesi)

b) Komisyon

c) Parlamento

d) Konsey

e) Bölgeler Komitesi 

 

25 ) Aşağıdaki ülkelerden hangisi AB ile üyelik müzakerelerini sürdüren bir ülkedir?

a) Arnavutluk

b) Azerbaycan

c) Ermenistan

d) Bosna-Hersek

e) Türkiye 

 

 

Cevap Anahtarı:

1) c

2) a

3) d

4) e

5) b

6) d

7) e

8) e

9) d

10) a

11) d

12) c

13) c

14) a

15) d

16) a

17) a

18) e

19) e

20) b

21) b

22) c

23) a

24) e

25) e

 

 

2.sınıfa ait siteye yüklenen diğer testler,pratikler, sınav soruları için sizi çalışma odasına bekleriz…

Avrupa Birliği Hukuku/Test-1” için 2 yorum

  • 29 Mart 2019 tarihinde, saat 16:43
   Permalink

   eyvallah hocam yorum için sağolun faydalı olma niyetiyle kurdum.. inşallah devam ettiricem

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: