AB HUKUKU/AB Hukuk Düzeni ve AB Hukukunun Kaynakları (Ders Özeti)

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİ

Topluluk hukuku, uluslararası hukuktan farklı bir hukuk düzeninin oluşturmaktadır. Adalet Divanına göre klasik uluslararası antlaşmalardan farklı olarak AT antlaşmaları, üye devletlerin hukuk sisteminin bir parçası haline gelen, kendine özgün bir hukuk düzeni kurar. Bu hukuku özgün kılan, Divan’ın içtihatlarıdır.

-AB hukuku, kendi üstünlüğünü üye devletlerin iç hukukuna empoze eder. Bu üstünlüğün doğal sonucu olarak doğrudan etki prensibi ortaya çıkar.

-Divana göre, AB hukuku, özel ve tüzel kişiler lehine haklar doğurmakta ve bu haklar ulusal yargı organları önünde hak sahipleri tarafından ileri sürülebilmektedir.  Doğrudan etki prensibi, birlik hukuku uygulamalarıyla ilgili ülkeden ülkeye farklılıkların oluşmasını engelleyerek, uygulama birliği oluşmasını sağlar.

 

AB hukukunun kaynakları

AB yasal düzeninin 4 temel kaynağı vardır: Birincil mevzuat denilen kuruluş antlaşmaları, hukukun genel ilkeleri, sözleşme hukuku olan uluslararası antlaşmaları ve ikincil hukuk denilen birlik organları kararı

-Avrupa Topluluğu Antlaşması; AP, Konsey  ve Komisyona tüzük, direktif çıkarma, karar, görüş ve tavsiyede bulunma yetkileri tanımıştır.

-Bunların dışında pratiklerden çıkan tasarruflar da vardır: İlke kararı (resulation), genel program (general programme), eylem programı (action programme), andıç (memorandum), bildirim (communication), bildiri (declaration)

– Birincil hukuk ve hukukun genel ilkeleri, normlar hiyerarşisinin tepesindedir. Topluluğun üye olmayan devletlerle ve diğer uluslararası kuruluşlarla yaptığı antlaşmalar bunlardan sonra gelir.

-Birlik ile 3. devletler veya uluslararası örgütler arasındaki anlaşmalar, ikincil mevzuatın üstünde yer alır. Kurumların hukuki tasarrufları hiyerarşinin en alt seviyesinde bulunur.

  1. Birincil Mevzuat
  2. Hukukun Genel ilkeleri
  3. Uluslararası antlaşmalar
  4. İkincil mevzuat
  5. Üye devletler arasındaki anlaşmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: